sieu thi van phong

Những điều khoản sử dụng ("điều khoản") áp dụng khi bạn truy cập tới www.sieuthivanphong.org ("trang Web") và tới những trang Web của Minh Đức. và những chi nhánh (gọi chung là "Minh Đức.") được liên kết trực tiếp hay gián tiếp từ trang Web này ("website con"). Sự truy cập của bạn tới một website con cũng tuỳ thuộc vào các điều khoản sử dụng của website con. Ngoài ra, nếu các điều khoản này xung khắc với các điều khoản của website con, các điều khoản của website con sẽ được áp dụng.

I. Quyền sở hữu chính đáng và giới hạn sử dụng

Tất cả nội dung của trang Web này hoặc các website con và tất cả bản quyền, thương hiệu và bất cứ quyền sở hữu hợp lý khác liên quan tới những nội dung này được sở hữu bởi Minh Đức hoặc/và bởi người sở hữu của nội dung đó. Ngoại trừ những quy định rõ ràng có thể áp dụng của luật pháp, không có nội dung nào trong trang Web này hoặc website con có thể được sử dụng, sao chép, sửa chữa, dịch, phân phối hoặc những ứng dụng khác mà không được sự chấp thuận trước của Minh Đức hoặc chủ sở hữu nội dung đó. Minh Đức giữ quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này hoặc nội dung của trang Web này hay các website con vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

II. Không chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nội dung thông tin

Nội dung của trang www.sieuthivanphong.org  được cung cấp mà không có bất cứ hình thức đảm bảo nào, cả thể hiện ra hay ngụ ý (kể cả, nhưng không giới hạn, bất cứ sự ngụ ý bảo đảm nào về khả năng bán được, sự phù hợp về mục đích sử dụng cụ thể, tiêu đề, hoặc sự không xâm phạm tới quyền lợi của bên thứ ba).

Minh Đức không đảm bảo rằng nội dung không có lỗi. Chúng tôi cố gắng hết mức để đưa ra thông tin chính xác cũng như giá cả cụ thể nhất về các sản phẩm và dịch vụ được cập nhật trên trang Web này nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời.

III. Không chịu trách nhiệm về các liên kết từ trang web này

Ngoại trừ cho trang Web này và cho các website con, Minh Đức không hoạt động hoặc bảo trì nội dung trên các trang Web có liên kết trực tiếp hay gián tiếp từ trang Web này hoặc các website con ("Linked Sites"). Bất cứ liên kết nào tới một địa chỉ website khác hoặc tới một sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên trang Web, website con hoặc một Linked Site không là một khuyến cáo của Minh Đức. Minh Đức từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập tới và sử dụng các website liên kết tới.

IV. Giới hạn của trách nhiệm pháp lý

Minh Đức không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả (kể cả, nhưng không giới hạn, những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, hoặc mất mát dữ liệu) nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay là kết quả lôgíc do không truy cập hay ngoài việc truy cập được tới trang Web này, các website con hoặc website liên kết tới, mặc dù đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

V. Các tài liệu được chuyển giao

Bất cứ tài liệu, thông tin hay ý tưởng nào bạn chuyển giao cho hoặc gửi tới trang Web hay các website con ("Transmitted Material") được cho là không bí mật, không độc quyền sở hữu và Minh Đức không có nghĩa vụ kể cả giới hạn những nghĩa vụ cẩn mật liên quan đến Transmitted Material.

VI. Liên kết tới trang web

Giấy phép được cấp để liên kết tới www.sieuthivanphong.org nếu bạn tuân theo chính sách liên kết sau:

- Trang Web của bạn không được nói xấu hoặc gây hại Minh Đức hoặc chứa đựng nội dung không thích hợp.

- Ban không được phép tạo một khung (frame) bao quanh nội dung của Minh Đức hoặc tạo bất kỳ cảm giác nào, bởi bấy kỳ một phương thức nào khác rằng nội dung đó không thuộc về Minh Đức

- Bạn phải sử dụng đúng tên của chúng tôi.

VII. Chính sách bảo mật:

- Mọi chính sách bảo mật trên trang web này được đăng tải tại mục . Khi bạn đồng ý truy cập và sử dụng nội dung trên website http://www.sieuthivanphong.org, cũng có nghĩa là bạn đồng ý mọi điều khoản tại mục  Cập nhật lần cuối tháng 6 năm 2013.

Zalo Minh Đức - Siêu thị văn phòng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: